Privacy policy & Cookiebeleid TwinQels BV (december 2018)

In deze policy wordt uitgelegd op welke wijze TwinQels BV persoonsgegevens, zowel online als offline, verzamelt en hoe wij deze gegevens gebruiken. TwinQels BV heeft een online platform ontwikkeld welk platform beschikbaar is via desktop of mobiele tablets/ smartphones. Dit platform is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van TwinQels BV gevestigd te Eik 33, 9351 ZK Leek. Deze privacy policy is van toepassing op elk gebruik van het platform. Alle informatie over het platform is te vinden op www.twinqels.nl

Lees deze privacy policy zorgvuldig door. U weet dan of u toestemming wenst te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens door TwinQels BV. TwinQels BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal zonder toestemming uw persoonsgegevens niet verder mogen verwerken.

Indien u zich inschrijft als gebruiker van het platform geeft u met een overeenkomst tot gebruik van het platform toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens onder deze voorwaarden. Gedurende het gebruik van het platform kan het voorkomen dat wij u vragen om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken voor andere doelen als in de overeenkomst is opgenomen. U kunt hier te zijner tijd toestemming voor geven, maar mag dat ook weigeren. Voor de werking van het platform heeft dat geen enkel gevolg.

Over het algemeen verzamelen wij gegevens over u wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een account creëert wanneer u ons een e-mail zendt en wanneer u ons platform gebruikt.

Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om u en onze andere gebruikers een betere dienstverlening, marketing en ondersteuning te bieden (onder meer door het analyseren van uw gegevens om te zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring). Wanneer u bijvoorbeeld een account creëert, ons platform gebruikt of een van onze apps downloadt of gebruikt of anderszins contact met ons opneemt, kunnen wij uw toestemming vragen om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Uw keuzes over hoe wij persoonsgegevens gebruiken worden hier beschreven. 
 
TwinQels BV biedt via haar platform veel informatie aan over haar bedrijf en de door haar aangeboden dienstverlening zoals ook te lezen is op www.twinqels.nl. Als u ons platform gebruikt en onze dienstverlening afneemt is dat alleen bij TwinQels BV. Via ons platform worden rechtstreeks geen diensten van derden aangeboden.

Als u uw persoonsgegevens verstrekt via TwinQels BV bewaren wij uw persoonsgegevens om onze diensten te kunnen verlenen en om u van tijd tot tijd nieuwsbrieven te sturen. De dienstverlening omvat informatieverstrekking, welke ongevraagd en gevraagd kan plaatsvinden. Dat zijn de doeleinden van de gegevensverzameling.

TwinQels BV is daarmee een verantwoordelijke (d.w.z. een organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) met betrekking tot alle gegevens die TwinQels BV over u verzamelt en ontvangt wanneer u van onze diensten gebruik maakt. TwinQels BV is gebonden aan en gebruikt uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke op 25 mei 2018 is ingevoerd. 

1. Gegevensverzameling 
Bij gebruik van het platform (via desktop, tablet of smartphone) wordt u doorgeleidt naar een website die cookies gebruikt. Bij het gebruik van het platform kunt u aangeven dat u geen cookies accepteert. Het platform TwinQels maakt echter geen gebruik van cookies die persoonsgegevens verzamelen.

Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:

a. Rechtstreeks van u. 
Bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor het platform, een account creëert, meedoet aan online vraag, de app downloadt, een reactie via TwinQels plaatst, ons een vraag stelt, ons e-mailt of anderszins contact opneemt met TwinQels.  

b. Door uw gebruik van ons platform. 
U kunt ons platform bekijken en gebruiken via een desktop, tablet, telefoon of ander toestel. Wij maken op ons platform gebruik van tracking tools zoals browsercookies en webbakens om gegevens over uw gebruik te verzamelen.  

c. Van derden. 
Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om op ons platform een geïntegreerde social mediafunctie te gebruiken, zal de site van deze social media ons bepaalde gegevens over u verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres. Uw activiteiten op ons platform kunnen door u op de social media platformen worden geplaatst.


2. Gegevens die wij over u kunnen bewaren 
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze policy beschreven doeleinden: 

a. Uw contact- en accountgegevens. 
Wij bewaren de door u verstrekte contactgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mail, land waarin u woont, voorkeurstaal) wanneer u een account bij TwinQels BV creëert, een account creëert en/ of deelneemt aan interactie via ons platform.  

b. Uw betalings- en factuurgegevens. 
Wij bewaren voor het afhandelen van uw afgenomen dienstverlening de door u verstrekte betalings- en factuurgegevens, bijvoorbeeld uw creditcardnummer en postcode. 

c. Door u online geplaatste gegevens. 
Wij bewaren bijvoorbeeld gegevens die u via onze het platform TwinQels of op een externe social media site hebt geplaatst waartoe wij toegang hebben. Bij het plaatsen van gegevens online mag op de rechten van anderen geen inbreuk worden gemaakt (waaronder het recht op privacy) en dient u er zich van bewust te zijn dat anderen uw gegevens kunnen gebruiken, ‘taggen’ en/of opnieuw publiceren op een manier die u niet zou verwachten (ook op een manier die onwettig is).

U begrijpt dat wij en anderen uw publiekelijk online geplaatste gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren. Hiertoe behoren ook de gegevens die u via het platform TwinQels of social media functies hebt geplaatst. Bij gebruik van het platform kan TwinQels BV echter geen verantwoordelijkheid nemen voor het verder gebruik van de derden van uw persoonsgegevens als u informatie of anderszins uw persoonsgegevens rechtstreeks deelt met die derden.


3. Gegevens over uw voorkeuren 
Wij kunnen gegevens verzamelen over uw favoriete onderdelen van onze dienstverlening of waarnaar u informeert. Ook kunnen we gegevens bewaren over interesses en demografische categorieën die wij afleiden uit uw interactie met ons, om u een betere service te verlenen en om u te voorzien van meer gerichte informatie. Wanneer u bijvoorbeeld vaker een bepaald onderdeel van onze dienstverlening gebruikt kunnen wij u verdere informatie sturen over dat onderdeel of gerelateerde dienstverlening. Dat zal echter geen informatie of reclame voor dienstverlening van anderen dan TwinQels BV.

Wij kunnen, wanneer u ons platform bezoekt gegevens verzamelen over de door u gebruikte browser en uw IP-adres (dit is een nummer waarmee specifieke netwerkapparatuur op het internet wordt geïdentificeerd en dat uw apparaat nodig heeft om te communiceren met websites). Wij kunnen kijken wat u wel en niet op ons platform hebt gedaan en welke onderdelen u bezoekt wanneer u ons platform hebt verlaten. 


4. Wij kunnen uw gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden gebruiken 


a. Om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning. 
Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw registratie te bevestigen. U kunt gebruik maken van het platform en wij verwerken uw verstrekte gegevens om u de diensten van het platform te kunnen verlenen.


b. Om u berichten te sturen in verband met uw account en door u gevraagde dienstverlening. 
Wij kunnen u bijvoorbeeld een e-mail sturen over uw account of de dienstverlening of u (gevraagd en ongevraagd) verzoeken input te leveren in uw account. Daarnaast kunnen we u een e-mail sturen om u te wijzen op een evenement, gebeurtenis of aandachtspunt dat voor u interessant kan zijn op basis van het door u afgenomen dienst en account.

c. Om trends en interesses te signaleren. 
Wij gebruiken uw gegevens om te weten wat uw voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren en zodat uw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is.
 
d. Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en websites. 
Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons relatiebestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten, reclame, producten en content, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruik maken van onze huidige diensten en om uw ervaring met ons meer te personaliseren. 

e. Als u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief

Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief via het platform TwinQels mogen wij u nieuwsbrieven sturen.


5. U hebt bepaalde keuzes over hoe we uw gegevens gebruiken 
Wanneer u een account creëert of ons platform gebruikt, kunnen wij u ook later toestemming vragen om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Indien u de toestemming die u aan ons hebt verstrekt voor een dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens wilt intrekken of als u uw gegevens wenst in te zien of wenst te wijzigen schrijf ons of meld ons uw voorkeur via het mailadres privacy@twinqels.nl.  

U kunt zich niet alleen schriftelijk, maar ook op de volgende manieren afmelden:  

a. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingberichten. 
Om e-mails of sms-berichten of push berichten uit het platform voor promotiedoeleinden niet langer te ontvangen, volg de instructies in een ontvangen reclameboodschap of mail aan privacy@twinqels.nl.  Zelfs wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten, zullen wij u nog steeds transactieberichten zenden. Zo kunnen we nog steeds contact met u opnemen over uw account.  

b. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven. 
Om onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen pas de accountinstellingen aan of volg de instructies die in iedere nieuwsbrief van ons staan. Of mail naar privacy@twinqels.nl.  

c. U kunt ons verzoeken inzicht te verlenen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen.
Ook kunt u ons verzoeken via privacy@twinqels.nl  de gegevens aan te passen of uw persoonsgegevens volledig te verwijderen. 

6. Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende derden
a. Binnen TwinQels BV
Wij kunnen al uw gegevens binnen TwinQels BV delen met alle betrokkenen binnen deze organisaties voor alle in deze policy genoemde doeleinden, maar niet voor andere doeleinden tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.  

b. Derden 
Wij delen alleen uw gegevens met een derde, anders dan onder a. als u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Zij kunnen op die manier het gedrag van bezoekers analyseren, een betere service en ondersteuning aan bezoekers kunnen bieden. Als zij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken dan in deze privacy policy beschreven, moet u daar expliciet om toestemming worden gevraagd. Check de privacy policy van de betreffende derde als u daarnaar wordt verwezen en een platform of site bezoekt of een app downloadt.


c. Derden die door u gevraagde of bestelde goederen en diensten leveren. 
Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met betre
ende derden die goederen en diensten aanbieden die u via onze website hebt bereikt. U zult niet rechtstreeks reclame ontvangen via TwinQels BV, maar het is mogelijk dat u gewezen wordt op diensten van derden in het platform, waarbij u via het platform rechtstreeks bij derden goederen of diensten kunt bestellen. Check de privacy policy van de betreffende derde als u daarnaar wordt verwezen en een platform of site bezoekt of een app downloadt.

d. Als wij denken dat dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving of om onszelf of derden te beschermen. 
Voorzover wettelijk is toegestaan kunnen wij op verzoek van een overheidsinstelling of een andere daartoe bevoegde instantie of organisatie ook gegevens delen om onze rechten of die van een derde te beschermen of af te dwingen of voor het opsporen en voorkomen van fraude (met inbegrip van fraude met creditcards en fraude waarvan wij denken dat deze heeft plaatsgevonden tijdens een loterij of actie of op een evenement) en andere strafbare feiten.  

We maken gebruik van standaardveiligheidsmaatregelen. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De door ons gebruikte standaardveiligheidsmaatregelen hangen af van de aard van de verzamelde gegevens. Bedenk wel dat het internet en gebruik van platforms en apps niet 100% veilig zijn. We kunnen niet beloven dat uw gebruik van onze sites volledig veilig is. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet. Hiertoe behoort ook het niet delen van uw wachtwoorden. 

Mocht u nog vragen of klachten hebben of een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren willen ontvangen, neem dan contact met ons op via privacy@twinqels.nl.  Indien u vragen of klachten hebt over deze privacy policy of over uw privacy of als u een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren wilt ontvangen, neem dan contact op privacy@twinqels.nl

Om door u verstrekte gegevens te corrigeren, te wijzigen of bij te werken, of om een toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken neem dan contact met ons op via privacy@twinqels.nl

Alle verzoeken om informatie aan privacy@twinqels.nl  dienen vergezeld te gaan met een geldige identificatie van de verzoeker, waarbij de verantwoordelijke beheerder de identiteit van de verzoeker mag verifiëren, om de privacy van betrokkenen bij eventueel ongeïdentificeerde verzoeken te beschermen.

Cookie beleid TwinQels BV

Via ons platform worden slechts statistische cookies geplaatst. Het betreft het platform TwinQels. Er worden binnen het platform TwinQels geen cookies gebruikt die persoonsgegevens verwerken. Hieronder leggen we uit wat cookies zijn, wat ze doen en waarom.

Wat doen cookies?

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw computer, tablet of ander elektronische apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen. Een cookie kan geen programma’s starten of virussen verspreiden. Cookies worden vooral op websites geplaatst.

Als u via het platform TwinQels op een website komt waarbij u ‘buiten’ het platform TwinQels terecht komt kunnen daar cookies worden gebruikt. Deze geplaatste cookies worden buiten de verantwoordelijkheid van TwinQels BV geplaatst. Check de toepasselijke cookie policy van de betreffende website.

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen.

Weigeren en verwijderen van cookies

U kunt uw browser op uw desktop, tablet of smartphone zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. Een nuttig stappenplan voor het beheren van cookies treft u aan op de website van https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Wilt u helemaal geen cookies meer ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt. Let wel, als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. Dit beperkt het gebruik van de website echter niet.


U kunt cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven). Als u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen van cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zult u opnieuw uw toestemming worden gevraagd wanneer u onze website bezoekt.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.


Uw rechten
Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan privacy@twinqels.nl.


U hebt het recht TwinQels BV te verzoeken u inzage te verlenen in uw – door TwinQels BV als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkte – persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan privacy@twinqels.nl

Alle verzoeken om informatie aan privacy@twinqels.nl dienen vergezeld te gaan met een geldige identificatie van de verzoeker, waarbij de verantwoordelijk beheerder de identiteit van de verzoeker mag verifiëren, om de privacy van betrokkenen bij eventueel ongeïdentificeerde verzoeken te beschermen.