LICENTIEVOORWAARDEN TWINQELS PLATFORM / PRIVACY & AVG /

ALGEMENE VOORWAARDEN


TwinQels BV (“TwinQels “) is de aanbieder van het TwinQels platform (“Platform”) welk Platform beschikbaar is via desktop of mobiele tablets/ smartphones. Dit Platform is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van TwinQels BV gevestigd te Friesestraatweg 215a, 9743 AD Groningen, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 72623357. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van het Platform. Alle informatie over het Platform is te vinden op www.twinqels.nl

TwinQels faciliteert werkgevers en werknemers met een interactief Platform om zelfsturing en regie m.b.t. loopbanen te bevorderen, op het gebied van gezondheid, talenten en loopbaanontwikkeling te monitoren, te sturen en actief te beïnvloeden. In deze voorwaarden wordt het wordt het TwinQels Platform aangeduid met het woord ‘App’.

Deze verzameling voorwaarden bevatten de voorwaarden voor het gebruik van het platform c.q. App (artikel 1 tot en met 8), de wijze waarop TwinQels met persoonsgegevens omgaat in de App (artikel 9 tot en met 17) en de algemene voorwaarden (artikel 18 tot en met 32) welke van toepassing zijn in de relatie tussen TwinQels en de Licentienemer c.q. de Gebruiker.

Licentievoorwaarden gebruik TWINQELS Platform
1. Definities
1.1. Licentie: het recht om gebruik te maken van de App conform de voorwaarden zoals
overeengekomen.
1.2. App: TwinQels Platform welke gebruikt kan worden op desktop of mobiele tablets/
smartphones, inclusief nieuwe versies
1.3. Licentienemer/ Gebruiker: degene die met TWINQELS een overeenkomst heeft afgesloten of
daartoe een aanvraag indient of degene die gebruikt maakt van de App
1.4. Website: de website onder de domeinnaam www.TWINQELS.nl
1.5. TWINQELS: de besloten vennootschap TwinQels BV gevestigd te Atoomweg 6-b, 9743 AK
Groningen.
1.6. Dienst: het door TWINQELS tegen betaling beschikbaar stellen en houden van de App ten
behoeve van de Gebruiker.
1.7. Data: De door een Gebruiker via de Dienst ingevoerde gegevens.
1.8. Documentatie: de gebruikersgerichte handleidingen ten behoeve van het gebruik van de App.
1.9. Specificaties: de in de overeenkomst beschreven functionaliteit en werking van de App.
1.10. Gebrek(en): aantoonbare afwijking(en) in de App ten opzichte van de daarvoor in de
Specificaties overeengekomen eigenschappen.
1.11. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante
rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht,
databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
1.12. Overeenkomst: de overeengekomen prestaties van partijen inclusief de Licentievoorwaarden
Twinqels platform / Privacy & AVG bepalingen en de algemene voorwaarden.
1.13. Persoonsgegeven(s): alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon

1.14. Partij: iedere partij bij de overeenkomst.
1.15. Partijen: TWINQELS en de Licentienemer / Gebruiker gezamenlijk.
2. Toepasselijkheid
2.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op (elk gebruik van) de App en de daarmee te verstrekken Diensten.
2.2. De Licentievoorwaarden zijn daarnaast van toepassing op alle informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten of andere content die worden aangeleverd, gelezen of anderszins verspreid ten behoeve van/middels/vanuit/in de App.
2.3. Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan) aanvaardt de Licentienemer / Gebruiker deze Licentievoorwaarden.
2.4. Uitsluitend deze Licentievoorwaarden zijn van toepassing, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van Licentienemer / Gebruiker naar zijn eigen of andere voorwaarden. TWINQELS wijst uitdrukkelijk de eventueel door Licentienemer / Gebruiker van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand.
2.5. Alvorens de App kan worden gebruikt dient de Licentienemer / Gebruiker separaat inhoudelijk kennis te nemen van de Privacy policy & Cookie Policy TwinQels en deze vervolgens te accepteren.
2.6. De Privacy policy & Cookie Policy TwinQels en de deze voorwaarden zijn tevens te raadplegen, te downloaden, op te slaan en te printen op www.twinqels.nl.
2.7. Daar waar de App gebruikmaakt van diensten van derde(n), zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacy- en/of cookiebeleid van de betreffende derde(n) van toepassing. TWINQELS is niet verantwoordelijk voor de diensten, de algemene voorwaarden en het privacy- en cookie beleid van derde(n).
2.8. Indien via de App eventueel beschikbare aanvullende diensten worden afgenomen en/of indien wordt deelgenomen aan eventueel aangeboden (promotionele) acties, kunnen aanvullende voorwaarden van TWINQELS van toepassing zijn. Indien en voor zover die aanvullende voorwaarden in strijd zijn met de Licentievoorwaarden prevaleren deze aanvullende voorwaarden.
3. Gebruik
3.1. De Licentienemer / Gebruiker kan de App gratis downloaden via www.twinqels.nl, , AppStore en Playstore.
3.2. Nadat de Licentienemer / Gebruiker de App heeft gedownload, dient de Licentienemer / Gebruiker zich te registreren via de App. Op de verwerking van persoonsgegevens via de App is de Privacy policy & Cookie Policy TwinQels van toepassing. Alle persoonsgegevens die verwerkt worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679, zoals verder gespecificeerd in deze voorwaarden.
3.3. Indien de Licentienemer / Gebruiker jonger is dan 16 jaar, dient hij voor het gebruik van de App de toestemming van zijn ouder(s) of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) te hebben. Door deze Licentievoorwaarden te accepteren, garandeert de Licentienemer / Gebruiker dat hij 16 jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s).
3.4. Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de Licentienemer / Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding c.q. mobiele abonnementen.

4. Licentierecht
4.1. Door het downloaden van de App verkrijgt de Licentienemer / Gebruiker een niet-exclusief, niet overdraagbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om de App voor niet-commercieel gebruik te gebruiken op een smartphone of ander (draagbaar) apparaat.
4.2. TWINQELS biedt geen technische ondersteuning en kan derhalve niet garanderen dat de App op het toestel (foutloos) functioneert.
4.3. Het is de Licentienemer / Gebruiker niet toegestaan om de App: op welke wijze dan ook te distribueren en/of aan een derde beschikbaar te stellen; aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van deze app gebruik zouden kunnen maken; te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering.
4.4. Het is de Licentienemer / Gebruiker niet toegestaan de App op een oneigenlijke wijze te gebruiken of op een wijze die nadelig kan zijn voor de TWINQELS.
4.5. Evenmin mag de Licentienemer / Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
4.6. De inlogcode dient door de Licentienemer / Gebruiker strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Ingeval een inlogcode bekend is geworden voor een derde, dient de Licentienemer / Gebruiker de inlogcode onmiddellijk te wijzigen of – indien hij/zij zich niet meer in zijn gebruikersaccount kan aanmelden contact op te nemen met TWINQELS via de website.
5. Beeindiging Licentierecht
5.1. Het Licentierecht geldt voor onbepaalde duur onder de voorwaarden zoals overeengekomen , maar de Licentienemer / Gebruiker kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen, door de App van zijn/haar mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren.
5.2. TWINQELS heeft het recht het Licentierecht schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, te beëindigen, onder meer in geval van misbruik of onbevoegd gebruik van de App. Op het moment van beëindiging van het Licentierecht zal de Licentienemer / Gebruiker de App niet meer kunnen gebruiken en van zijn/haar mobiele apparaat verwijderen.
5.3. TWINQELS heeft te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van de App te beperken of de Licentienemer / Gebruiker de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen.
5.4. TWINQELS kan een upgrade voor de App beschikbaar stellen. De upgrade kwalificeert alsdan als App in de zin van de Licentievoorwaarden.
5.5. De Licentienemer / Gebruiker is verplicht ervoor zorg te dragen dat het gebruik van de App en het Abonnement niet in strijd is met deze Licentievoorwaarden, wettelijke bepalingen of rechten van derden. Daarnaast zal de Licentienemer / Gebruiker bij het gebruik van de App op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken of laten veroorzaken ten laste van TWINQELS of derden, noch de App op zodanige wijze gebruiken dat de goede werking van de Diensten en/of de App wordt verstoord.
5.6. Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico van de Licentienemer / Gebruiker.
5.7. TWINQELS is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de
App en Diensten.
5.8. De Licentienemer / Gebruiker vrijwaart TWINQELS voor alle mogelijke aanspraken van derden
als gevolg van het Gebruik van de App en/of de Diensten. De Licentienemer / Gebruiker zal

TWINQELS alle redelijke schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot (buiten)gerechtelijke kosten) vergoeden die TWINQELS als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.
5.9. Behoudens in het geval van opzet of grove nalatigheid is TWINQELS niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook verband houdende met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de App en het niet (volledig) functioneren van de (mobiele) verbinding van de Licentienemer / Gebruiker, TWINQELS of van derden, waardoor de Diensten niet (volledig) kunnen worden geleverd.
6. Verantwoordelijkheid van TWINQELS
6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten met betrekking tot de (inhoud van de) Diensten, de App, waaronder onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij TWINQELS, dan wel bij haar licentiegevers.
6.2. De App is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. TWINQELS kan echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. TWINQELS spant zich in voor een goed functionerende App en om eventuele problemen zo spoedig mogelijk op te lossen.
6.3. TWINQELS kan de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent buiten gebruik stellen voor Licentienemer / Gebruiker, zonder dat de Licentienemer / Gebruiker daar enige rechten aan kan (kunnen) ontlenen.
6.4. TWINQELS is niet verantwoordelijk voor schades die ontstaan door ondeskundig gebruik van het platform . De Licentienemer / Gebruiker gebruikt de App en de Diensten op eigen risico.
6.5. TWINQELS is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan doordat de Licentienemer / Gebruiker voor zijn gebruikersaccount een ongeschikte inlogcode heeft gekozen of de inlogcode niet veilig heeft bewaard, of voor schades die door een derde worden veroorzaakt, voor wie de Licentienemer / Gebruiker de toegang tot de Diensten mogelijk heeft gemaakt.
7. Wijzigingen van deze Licentievoorwaarden
7.1. TWINQELS is gerechtigd deze Licentievoorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, waarbij de Licentienemer / Gebruiker echter altijd via de App de meest recente versie kan raadplegen. De Licentienemer / Gebruiker van de App wordt geadviseerd de inhoud van deze Licentievoorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren. Wanneer er wezenlijke wijzigingen plaatsvinden in deze Licentievoorwaarden, volgt tevens een duidelijke kennisgeving, bijvoorbeeld via een banner op deze website of een notificatie via de App of per e-mail.
7.2. Door het gebruik van de App voort te zetten nadat de Licentievoorwaarden zijn gewijzigd en/of de kennisgeving is gedaan, stemt de Licentienemer / Gebruiker in met de toepasselijkheid van de gewijzigde Licentievoorwaarden. Alle eventuele wijzigingen in de Licentievoorwaarden treden in werking binnen veertien (14) dagen na publicatie daarvan via de App, de website www.twinqels.nl of via e-mail, tenzij uitdrukkelijk een ander termijn is vermeld.
8. Niet instemming met Licentievoorwaarden
8.1. Indien de Licentienemer / Gebruiker niet instemt met wijzigingen in deze Licentievoorwaarden, dient de Gebruiker het gebruik van de App te beëindigen. Voor zover

wijzigingen in de Licentievoorwaarden leiden tot wezenlijke wijzigingen met betrekking tot de door TWINQELS te verschaffen prestaties onder de met de Licentienemer / Gebruiker gesloten gebruikersovereenkomst tot gebruik van de App, wordt de Licentienemer / Gebruiker daarbij in de gelegenheid gesteld om deze gebruikersovereenkomst te beëindigen door contact op te nemen met www.twinqels.nl.
Privacy en AVG TWINQELS Platform
9. Privacy en AVG
9.1. De App verwerkt persoonsgegevens van Licentienemer / Gebruiker (inclusief bijzondere persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Licentienemer / Gebruiker zijn werkgevers die een licentie hebben op de App en/of werknemers die via de werkgever een gebruiksrecht krijgen op de App. De opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens van werkgevers en werknemers zijn logisch en fysiek gescheiden en kunnen over en weer niet worden ingezien.
9.2. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679.
9.3. De Licentienemer / Gebruiker is hierbij te zien als ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de artikel 4 lid 7 van de AVG en TWINQELS treedt hierbij op als ‘verwerker’ in de zin van artikel 4 lid 8 van de AVG.
9.4. Een Persoonsgegeven in de zin van deze artikelen is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de Betrokkene”).
9.5. Verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, zoals bedoeld in artikel 4 onder 7 AVG.
9.6. Verwerker is TWINQELS en of de door TWINQELS ingeschakelde derde(n): een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 AVG.
9.7. De verwerking van persoonsgegevens is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens, zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 AVG.
9.8. De Betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft, zoals bedoeld in art. 4 lid 1 AVG.

9.9. Een Derde is ieder, niet zijnde de Betrokkene, de Verwerkingsverantwoordelijke, de Verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de

Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd is om Persoonsgegevens te
verwerken, zoals bedoeld in art. 1 sub g WBP.
9.10. Verwerker TWINQELS stelt het Licentienemer / Gebruiker te allen tijde in staat om binnen de
wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG, meer in het bijzonder de rechten van Betrokkenen, zoals, maar niet beperkt tot, een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens en het uitvoeren van een gehonoreerd aangetekend verzet.
9.11. Betrokkenen hebben specifiek het recht te verzoeken een verzochte verwijdering van Persoonsgegevens te doen laten doorgeven aan alle instanties welke de Persoonsgegevens hebben ontvangen (‘het recht om vergeten te worden’). Betrokkene heeft het recht een afschrift te doen laten verstrekken van de van hem of haar opgeslagen Persoonsgegevens (‘dataportabiliteit’). De redelijke kosten die TWINQELS hierbij maakt, kunnen aan Betrokkene in rekening worden gebracht.
10. Verwerking persoonsgegevens
10.1. TWINQELS verwerkt Persoonsgegevens slechts in opdracht van Licentienemer / Gebruiker, behoudens afwijkende dwingendrechtelijke verplichtingen. Licentienemer / Gebruiker voldoet aan de relevante bepalingen van de AVG en vrijwaart TWINQELS voor de zelfstandige verplichtingen welke Licentienemer / Gebruiker op grond van de AVG heeft, waaronder, maar niet uitsluitend, het voorkomen van Datalekken in de zin van artikel 33 en 34 AVG.
10.2. TWINQELS verwerkt Persoonsgegevens ten behoeve van Licentienemer / Gebruiker, in overeenstemming met diens instructies en onder diens verantwoordelijkheid en voor het door Licentienemer / Gebruiker aangegeven doel. Licentienemer / Gebruiker staat er voor in dat voor de verwerking van de Persoonsgegevens een rechtsgeldige grondslag aanwezig is.
10.3. De personen die werkzaam zijn bij TWINQELS of een door haar ingeschakelde Derde voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
10.4. TWINQELS treft passende maatregelen om de fysieke en logistieke beveiliging van de Persoonsgegevens adequaat in te richten tegen verlies of aantasting en tegen enige vorm van onbevoegde kennisneming, wijziging en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige Verwerking van de Persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van bedoelde Persoonsgegevens en informatie te voorkomen. TWINQELS legt de maatregelen schriftelijk vast, zorgt er voor dat deze state-of- the-art zijn en blijven en waarborgt dat de beveiliging zoals bedoeld in dit artikellid voldoet aan de beveiligingseisen op grond van de AVG.
10.5. De door TWINQELS gebruikte en gehanteerde maatregelen voor beveiliging van persoonsgegevens zijn beschikbaar op de site van TWINQELS en kunnen hier geraadpleegd worden. De redelijke kosten die TWINQELS maakt bij noodzakelijke of aangevraagde aanpassing van de beveiliging, anders dan om deze te laten voldoen aan de tussen TWINQELS en Licentienemer / Gebruiker overeengekomen maatregelen, kunnen door TWINQELS aan Licentienemer / Gebruiker in rekening worden gebracht.

11. Informatieverstrekking aan Licentienemer / Gebruiker
11.1. TWINQELS zal Licentienemer / Gebruiker desgevraagd schriftelijk informatie verstrekken met betrekking tot de (organisatie van) de verwerking en beveiliging van Persoonsgegevens en het Licentienemer / Gebruiker in staat stellen zich ervan te vergewissen dat de overeengekomen en wettelijke verplichtingen op basis van de AVG of andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens worden nageleefd. TWINQELS verschaft op schriftelijk verzoek inzicht in de locatie(s) alwaar de Verwerking plaatsvindt of heeft plaatsgevonden.
11.2. TWINQELS instrueert de bij haar werkzame personen die betrokken zijn bij de dienstverlening aan Licentienemer / Gebruiker over de bepalingen van dit artikel. Indien TWINQELS een Derde inschakelt voor de uitvoering van een overeenkomst ontheft dit TWINQELS niet van haar verplichtingen met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens. TWINQELS zal ervoor zorgdragen dat de betreffende Derde eveneens handelt in overeenstemming met de bepalingen uit dit artikel met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens.
12. Datalekken
12.1. Indien TWINQELS enige vorm van (pogingen tot / dreigende) onbevoegde kennisneming, wijziging en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens signaleert dan wel verlies van Persoonsgegevens, zal zij het Licentienemer / Gebruiker hierover onmiddellijk inlichten en op eigen initiatief alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om de Persoonsgegevens te revindiceren en verdere onbevoegde kennisneming, wijziging, en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige verwerking te voorkomen of te beperken.
12.2. Bij het plaatsvinden van een incident dat valt onder de Meldplicht Datalekken zoals bedoeld artikel 33 en 34 AVG, meldt TWINQELS dit onverwijld, na kennisneming van het incident, aan het Licentienemer / Gebruiker, waarbij alleen het Licentienemer / Gebruiker eventueel melding zal doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, waarbij een eventuele melding binnen 72 uur na ontdekking van het incident zal worden gedaan. TWINQELS houdt Licentienemer / Gebruiker op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het incident en verleent volledige medewerking voor het eventueel melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
13. Informatieverstrekking derden
13.1. Indien TWINQELS een verzoek van een Nederlandse of buitenlandse opsporings-, strafvorderings- of nationale veiligheidsinstantie ontvangt om (inzage in) Persoonsgegevens te verschaffen, zal TWINQELS uitsluitend aan een dergelijk verzoek zijn medewerking verlenen, indien zij daartoe wettelijk verplicht is. Ter waarborging van de bescherming van de Persoonsgegevens zal TWINQELS alsdan ervoor zorgdragen dat zij niet meer Persoonsgegevens verstrekt dan strikt noodzakelijk om aan het verzoek te voldoen.
13.2. Indien de mogelijkheid bestaat om in rechte op te komen tegen het verzoek tot verstrekking van Persoonsgegevens of een eventueel verbod om derden over het verzoek te informeren, zal Licentienemer / Gebruiker deze mogelijkheid benutten, waarbij de kosten van het optreden in rechte worden gedragen door het Licentienemer / Gebruiker.
13.3. Indien TWINQELS op basis van het aan haar gerichte verzoek tot verstrekking van Persoonsgegevens niet is toegestaan om derden, waaronder het Licentienemer / Gebruiker, in te lichten over het ontvangen verzoek tot en de eventuele opvolgende verstrekking aan een Nederlandse of buitenlandse opsporings-, strafvorderings- of nationale veiligheidsinstantie,

dan wordt TWINQELS uitsluitend in het kader van het betreffende verzoek de Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verstrekking van de betreffende Persoonsgegevens. Zodra dit TWINQELS is toegestaan, zal zij het Licentienemer / Gebruiker inlichten over ontvangen verzoeken en eventuele opvolgende verstrekkingen van Persoonsgegevens. Licentienemer / Gebruiker vrijwaart TWINQELS voor alle gevolgen van de verstrekking van Persoonsgegevens op grond van dit artikel.
14. Opslag europa en uitbesteding
14.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen, wordt de data die TWINQELS verwerkt te allen tijde opgeslagen in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Indien TWINQELS gegevens daarbuiten wenst te verwerken, zal TWINQELS hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan Licentienemer / Gebruiker, en alleen voor zover dat land een passend beschermingsniveau in de zin van de AVG kan bieden. In dat verzoek zal TWINQELS opgave doen van de landen waar de eventuele Verwerking c.q. opslag na schriftelijke toestemming van Licentienemer / Gebruiker plaats zal vinden.
14.2. Licentienemer / Gebruiker geeft TWINQELS algemene toestemming delen van de Verwerking uit te besteden aan sub bewerkers, onder de voorwaarde dat TWINQELS met deze ander schriftelijk is overeengekomen dat TWINQELS in staat wordt gesteld om de bepalingen in deze overeenkomst na te leven. Licentienemer / Gebruiker heeft het recht om op redelijke gronden bezwaar te maken tegen het toevoegen of vervangen van sub bewerkers door TWINQELS.
15. Beëindiging hoofdovereenkomst
15.1. Bij beëindiging van de deze Licentieovereenkomst tussen Licentienemer / Gebruiker en TWINQELS om welke reden ook, zal TWINQELS – tegen reële kosten – ervoor zorgdragen dat naar eigen keuze van Licentienemer / Gebruiker op werkbare wijze:
1. alle of een door Licentienemer / Gebruiker bepaald deel van de Persoonsgegevens
worden vernietigd op alle locaties en daarvan bewijs overleggen. In het kader van de dienstverlening aan Licentienemer / Gebruiker, maakt de TWINQELS back ups van de informatie die het Licentienemer / Gebruiker in het systeem heeft geregistreerd.
2. alle of een door Licentienemer / Gebruiker te bepalen gedeelte van de haar in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde Persoonsgegevens aan een opvolgend dienstverlener ter beschikking worden gesteld, dan wel,
3. Licentienemer / Gebruiker in de gelegenheid wordt gesteld om haar Persoonsgegevens of een door Licentienemer / Gebruiker te bepalen gedeelte van de Persoonsgegevens aan de dienst te onttrekken.
15.2. Licentienemer / Gebruiker kan zo nodig nadere eisen stellen aan de wijze van beschikbaarstelling, waaronder eisen aan het bestandsformaat, dan wel vernietiging. De redelijke kosten die TWINQELS maakt bij het voldoen aan deze eisen, kan zij aan Licentienemer / Gebruiker in rekening brengen.
15.3. TWINQELS zal op eerste aangeven van het Licentienemer / Gebruiker of wettelijk toezichthouder meewerken aan een audit die de achtergebleven data controleert. De redelijke kosten die TWINQELS maakt bij het voldoen aan deze eis, kan zij aan Licentienemer / Gebruiker in rekening brengen.

16. Audit
16.1. Licentienemer / Gebruiker heeft het recht om de verwerking door TWINQELS te controleren, dan wel te laten auditen op de naleving van de overeengekomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, de van toepassing zijnde instructies, wet- en regelgeving en de naleving van de genoemde maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de meldplicht, bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Licentienemer / Gebruiker sluit hiervoor in beginsel aan bij het reguliere auditproces dat TWINQELS heeft georganiseerd en zal niet zonder redelijke gronden een aanvullende audit aanvragen. Alle audits dienen te worden uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige partij.
16.2. TWINQELS is verplicht het Licentienemer / Gebruiker of controlerende instantie in opdracht van Licentienemer / Gebruiker toe te laten en verplicht alle medewerking te verlenen zodat de controle daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Hierbij wordt uitdrukkelijk geen inzicht verleend tot bedrijfsgeheimen van TWINQELS, Persoonsgegevens van haar andere klanten noch tot gegevens die onder een wettelijke of contractuele geheimhoudingsplicht van TWINQELS, anders dan jegens Licentienemer / Gebruiker, vallen. TWINQELS verklaart alle verwerkingen van Persoonsgegevens voor Licentienemer / Gebruiker deugdelijk geadministreerd te hebben en houden en zal deze administratie op eerste verzoek ter beschikking stellen aan het Licentienemer / Gebruiker of de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
16.3. Licentienemer / Gebruiker zal de audit slechts (laten) uitvoeren na een voorafgaande schriftelijke melding aan TWINQELS en in overleg met TWINQELS te maken afspraken omtrent tijd en plaats van de audit. De kosten van een audit komen te allen tijde voor rekening van Licentienemer / Gebruiker.
16.4. TWINQELS staat er voor in de door het Licentienemer / Gebruiker ingeschakelde controlerende instantie aangegeven aanbevelingen ter verbetering binnen redelijke termijn uit te voeren, mits deze noodzakelijk zijn om te voldoen aan de voorwaarden van dit artikel.
17. Rechten betrokkene
17.1. Verwerker TWINQELS en de door Verwerker ingeschakelde derde(n) verwerken slechts verder persoonsgegevens voor zover de Betrokkene ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor de verwerking, waarbij de doeleinden van de verwerking aan de Betrokkene zijn mede gedeeld als bedoeld in artikel 6 lid 1 a AVG, dan wel welke verwerking ter uitvoering geschiedt van een overeenkomst waarbij de Betrokkene partij is als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder b AVG.
17.2. Verwerker TWINQELS draagt er voor zorg dat een eventuele verdere verwerking van persoonsgegevens in het gerechtvaardigd belang van Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker in de zin van artikel 6 lid 1 onder f AVG (bijvoorbeeld: direct marketing) niet gebeurt zonder een afweging tussen het belang van Verwerkingsverantwoordelijke en Betrokkene.
17.3. Verwerker TWINQELS verwerkt de persoonsgegevens van elke individuele Licentienemer / Gebruiker logisch en fysiek strikt gescheiden van andere individuele Licentienemer / Gebruiker en zal deze over en weer nimmer ter beschikking stellen anders dan met uitdrukkelijke toestemming van de individuele Licentienemer / Gebruiker.
17.3. Verwerker TWINQELS draagt er zorg voor dat de toestemming als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder a AVG overeenstemt met artikel 4 lid 11 AVG: ‘elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt’.

17.4. Verwerker TWINQELS draagt er zorg voor dat de te geven toestemming door Betrokkene in een ́begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal zodanig gepresenteerd dat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt met de andere aangelegenheden’ als bedoeld in artikel 7 lid 2 AVG en dat eenmaal gegeven toestemming op een eenvoudige wijze via hetzelfde medium als waarbij toestemming is gegeven kan worden ingetrokken. Toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens kan hierbij geen conditie zijn voor verdere dienstverlening.
17.5. Elke Betrokkene heeft ten opzichte van de Verwerker TWINQELS de volgende rechten:
1. Bij het verstrekken van persoonsgegevens worden de Betrokkene minimaal vooraf de
identiteit en de contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke en de
verwerkingsdoeleinden medegedeeld in de zin van artikel 13 lid 1 AVG.
2. Om een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen in de zin van artikel 13
lid 2 AVG, wordt de Betrokkene vooraf medegedeeld:
a) de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of
indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn,
b) het recht van de Betrokkene TWINQELS te verzoeken om inzage van en rectificatie
of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
c) wanneer de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt a AVG (toestemming verwerking persoonsgegevens), of artikel 9, lid 2, punt a AVG (toestemming verwerking bijzondere persoonsgegevens), dat de Betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;
d) dat de Betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
e) of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, en of de Betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt;
f) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de Betrokkene.
17.6. Wanneer de Verwerker TWINQELS voornemens is de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt de Verwerker TWINQELS de Betrokkene vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie als hierboven onder punten 17.5.2 a. tot en met f.
17.7. Elke Betrokkene heeft het recht op inzage in de opgeslagen persoonsgegevens als bedoeld in artikel 15 AVG, het recht op rectificatie als bedoeld in artikel 16 AVG, het recht op gegevenswissing als bedoeld in artikel 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking als bedoeld in artikel 18 AVG en het recht op het verkrijgen van kopie van de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm als bedoel in artikel 20 AVG, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Algemene voorwaarden gebruik TWINQELS Platform
18. Toepasselijkheid
18.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst
18.2. De voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Gebruiker van de Website.
18.3. De toepasselijkheid van eventuele door de Gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden is
uitgesloten.
19. Communicatie
19.1. Iedere communicatie tussen TWINQELS en Gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
19.2. De door TWINQELS ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Gebruiker.
19.3. De door TWINQELS verzonden elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de Gebruiker wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Gebruiker, komt dit voor risico van Gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.
20. Totstandkoming overeenkomst
20.1. Uitingen van TWINQELS met betrekking tot het ter beschikking stellen van de Dienst gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Tenzij een aparte schriftelijke overeenkomst wordt gesloten, komt de overeenkomst tot stand door de bevestiging van TWINQELS van de bestelling van Gebruiker. Bevestiging kan elektronisch of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk plaatsvinden.
21. Dienst(verlening)
21.1. Alvorens een Gebruiker van de App gebruik kan maken, dient hij deze voorwaarden te accepteren, die onder meer zijn te raadplegen op www.twinqels.nl.
21.2. TWINQELS verstrekt aan Licentienemer / Gebruiker ten behoeve van de Dienst het overeengekomen aantal gebruikersnamen en wachtwoorden. Het is Licentienemer / Gebruiker toegestaan om de gebruikersnamen en wachtwoorden aan andere Licentienemer / Gebruiker te verstrekken onder de voorwaarde dat de Licentienemer / Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden zal accepteren. Het niet-accepteren van de Gebruiksvoorwaarden door een Licentienemer / Gebruiker zal nimmer kunnen leiden tot restitutie van reeds door Licentienemer / Gebruiker betaalde gelden.
21.3. TWINQELS heeft het recht de App van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om Gebreken te herstellen of om te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels.
21.4. TWINQELS zal zich inspannen om eventuele Gebreken in de App op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle Gebreken worden hersteld. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal TWINQELS Licentienemer / Gebruiker daarvan vóór de wijziging op de

hoogte stellen. Omdat de Dienst aan meerdere Licentienemers / Gebruikers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor individuele Licentienemers / Gebruikers van een bepaalde aanpassing af te zien. De gebruikersdocumentatie van de huidige versie van de App zal op website van TWINQELS steeds in elektronische vorm beschikbaar zijn voor de Licentienemer / Gebruiker.
21.5. Alle diensten (waaronder maar niet beperkt tot de Dienst) worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de overeenkomst TWINQELS uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken over het service niveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
22. Beschikbaarheid en Onderhoud
22.1. TWINQELS behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de App. TWINQELS zal Licentienemer / Gebruiker tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. TWINQELS zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens Licentienemer / Gebruiker gehouden zijn.
22.2. TWINQELS zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst steeds naar behoren te doen functioneren en streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Dienst. TWINQELS geeft echter, anders dan zoals eventueel opgenomen in de overeenkomst geen enkele garantie. Onder beschikbaarheid wordt begrepen dat de App te downloaden is van verschillende locaties en dat de App daadwerkelijk functioneert.
22.3. Indien de App door opzet of grove schuld van TWINQELS langer dan een aaneengesloten periode van 1 maand niet beschikbaar is, dan heeft Licentienemer / Gebruiker recht op een restitutie van de vooruitbetaalde vergoedingen naar rato over de periode dat de Dienst niet beschikbaar is geweest.
23. Ondersteuning
23.1. TWINQELS kan Licentienemer / Gebruiker online ondersteunen bij gebruik van de Dienst. De ondersteuning wordt zowel telefonisch als per e-mail verleend. TWINQELS zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen drie werkdagen te beantwoorden. TWINQELS kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden.
23.2. Licentienemer / Gebruiker kan personen binnen zijn organisatie aanwijzen die gekwalificeerd zijn om als support contactpersonen te fungeren.
23.3 Tenzij anders overeengekomen in een aparte overeenkomst, zal TWINQELS geen supportwerkzaamheden verrichten op de bedrijfslocatie van Licentienemer / Gebruiker.
24. Prijzen en Betaling
24.1. Licentienemer / Gebruiker betaalt voor de door Licentienemer / Gebruiker bestelde Diensten de in de overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in de overeenkomst aangegeven wijze.
24.2. Prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij anders aangegeven.
24.3. In geval van betaling tegen factuur en TWINQELS deze mogelijkheid biedt, dient Licentienemer
/ Gebruiker binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij door TWINQELS een andere termijn is vermeld. Een elektronisch verzonden factuur wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn

ontvangen binnen 2 (twee) werkdagen na poststempel in de Benelux en binnen 5 (vijf)
werkdagen na poststempel in andere landen.
24.4. In geval van te late betaling heeft TWINQELS het recht:
1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door TWINQELS is ontvangen; en
2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Licentienemer / Gebruiker zal alle kosten vergoeden die TWINQELS en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, conform de wettelijke regels dienaangaande.
24.5. TWINQELS is gerechtigd de toegang tot en het gebruik van de Dienst dan wel haar Dienstverlening op te schorten dan wel te beperken totdat het volledige openstaande bedrag door haar is ontvangen. De verplichting van de Licentienemer / Gebruiker tot betaling van de vergoedingen blijft gedurende de tijd van buitengebruikstelling bestaan. Wanneer Licentienemer / Gebruiker alsnog nakomt zijn voor de heraansluiting kosten verschuldigd.
26.6. Per 1 januari van elk kalenderjaar worden de voor de Dienst verschuldigde vergoedingen geïndexeerd op basis van de wijziging in het maandprijsindexcijfer volgens het indexcijfer “CAO-lonen voor de particuliere sector, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfer”, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
25. Intellectuele Eigendomsrechten
25.1. De intellectuele eigendomsrechten alsmede alle vergelijkbare rechten voor het beschermen van data en gegevens op de App die TWINQELS in het kader van de overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij TWINQELS of bij de derde van wie TWINQELS het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze App aan Licentienemer / Gebruiker ter beschikking te stellen.
25.2. Indien naar het oordeel van TWINQELS aannemelijk is dat komt vast te staan dat door TWINQELS onder de overeenkomst ter beschikking gestelde App inbreuk maakt op enig recht van een derde, is TWINQELS gerechtigd, naar eigen keuze,
1) zorg te dragen dat Licentienemer / Gebruiker gebruik kan blijven maken van de ter
beschikking gestelde App, of
2) de levering van de desbetreffende Diensten te staken tegen betaling van een redelijke
vergoeding voor het gebruik daarvan en eventueel terugbetaling van het meerdere, of
3) naar het redelijke oordeel van TWINQELS gelijkwaardige App ter beschikking te stellen.
Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot verdere nakoming of
verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.
25.3. Licentienemer / Gebruiker staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader
van de overeenkomst aan TWINQELS materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.
25.4. Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de overeenkomst, mag Licentienemer / Gebruiker de ter beschikking gestelde App, daaronder begrepen documentatie, niet als basis te gebruiken voor het vervaardigen van nieuwe software, verveelvoudigen, decompileren, daarop reverse-engineering toepassen, vertalen, aanpassen of

soortgelijke als voorgaande handelingen verrichten. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen
of technische (gebruiks)beperkingen van App te verwijderen of te omzeilen.
25.5. De (intellectuele) eigendomsrechten op de door een Licentienemer / Gebruiker ingevoerde Data blijven berusten bij de Licentienemer / Gebruiker. TWINQELS mag deze Data niet voor
eigen gebruik aanwenden of aan derden verstrekken.
26. Aansprakelijkheid
26.1. De totale aansprakelijkheid van TWINQELS wegens toerekenbare tekortkoming is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van directe schade tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Licentienemer / Gebruiker betaalde vergoedingen (exclusief BTW), waarbij geldt dat een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan het bedrag dat in voorkomend geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van TWINQELS wordt uitgekeerd.
26.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die de Licentienemer zou moeten maken om de prestatie van
TWINQELS aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden.
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Licentienemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
26.3. De aansprakelijkheid van TWINQELS voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan door de aansprakelijkheidsverzekeraar van TWINQELS wordt uitgekeerd.
26.4. Aansprakelijkheid van TWINQELS voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Licentienemer / Gebruiker, verminking of verlies van data, schade als gevolg van een gebrek in de software waardoor een onjuist resultaat is ontstaan, schade als gevolg van het door een beveiligingsfout in de App publiek toegankelijk worden van privacy gevoelige informatie en alle andere vormen van schade dan genoemd in dit, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
26.5. De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van TWINQELS of diens leidinggevenden.
26.6. De aansprakelijkheid van TWINQELS wegens toerekenbare tekortkoming ontstaat slechts indien de Licentienemer / Gebruiker TWINQELS onverwijld, doch uiterlijk binnen 4 weken na het ontstaan en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en TWINQELS ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TWINQELS in staat is adequaat te reageren.

26.7. TWINQELS vrijwaart Licentienemer / Gebruiker tegen aanspraken van derden dat onder de overeenkomst geleverde Diensten inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten in Nederland of anderszins onrechtmatig zijn, op voorwaarde dat Licentienemer / Gebruiker TWINQELS onverwijld informeert van het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat Licentienemer / Gebruiker TWINQELS de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Indien en voor zover nodig verleent Licentienemer / Gebruiker hierbij aan TWINQELS een onherroepelijke volmacht voor het voeren van verweer in en buiten rechte tegen dergelijke aanspraken en het treffen van een regeling. Licentienemer / Gebruiker verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan TWINQELS die daarvoor redelijkerwijs nodig is. De vrijwaringsverplichting van TWINQELS vervalt indien en voor zover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de geleverde Diensten die door Licentienemer / Gebruiker of namens Licentienemer / Gebruiker door een derde zijn verricht, door gebruik van App in combinatie met niet door TWINQELS geleverde App of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de geleverde Diensten zijn ontwikkeld of bedoeld. Het schadebedrag wordt op dezelfde wijze beperkt als in paragraaf 11.1 is beschreven.
27. Overmacht
27.1. Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen (waaronder stroomstoringen, uitval van de internetverbinding), een en ander uitgezonderd verplichtingen tot betaling van geld.
27.2. Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht deze overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn. Vooruitbetaalde jaarlijkse vergoedingen zullen in dat geval pro rato worden verrekend.
28. Geheimhouding
28.1. Indien en voor zover bij de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal deze ontvangende Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van deze overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.
28.2. Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam of naderhand is geworden, of die de ontvangende Partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.
28.3. Geen verplichting tot geheimhouding bestaat ingevolge een verplichting tot mededeling bestaat op grond van of krachtens een wettelijk voorschrift.
29. Duur en beëindiging
29.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een overeengekomen periode en kan uitsluitend worden beëindigd zoals in deze voorwaarden bepaald.

29.2. De overeenkomst kan door Licentienemer / Gebruiker via de aangeboden Dienst zelf verlengd worden voor het eind van de lopende periode. Licentienemer / Gebruiker wordt 2 maanden voor het eind van de lopende periode via E-mail geïnformeerd over de naderende einddatum. Opzegging kan zonder reden en motivering plaatsvinden. Voor opzegging geldt geen opzegtermijn.
29.3. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Licentienemer / Gebruiker heeft TWINQELS het recht deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat TWINQELS schadeplichtig is.
29.4. Ingeval zich een ontbinding voordoet als bedoeld in lid 3 zijn alle vorderingen van TWINQELS op de Licentienemer / Gebruiker onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. De Licentienemer / Gebruiker is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde TWINQELS in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.
29.5. In geval van een ontbinding of opzegging als bedoeld in dit artikel zullen de volgende verplichtingen van de Licentienemer / Gebruiker na het einde van de overeenkomst doorlopen:
– openstaande betalingen;
– geheimhouding;
– intellectuele eigendomsrechten;
– aansprakelijkheid.
Deze verplichtingen zullen blijven bestaan voor zolang als TWINQELS op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.
29.6. TWINQELS is gerechtigd (een aanbiedingsvorm van) de Dienst te beëindigen, met inachtneming van een redelijke termijn, indien technische of bedrijfseconomische redenen daartoe noodzaken. Bestaande overeenkomsten eindigen uiterlijk met ingang van de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd. TWINQELS zal in dat geval waar mogelijk een vervangende dienst aanbieden.
29.7. Partijen treden in het geval van beëindiging van de Dienst direct in overleg omtrent de (wijze van) overdracht van data, de dienstverlening en/of overige beheersmaatregelen.
29.8. Alle werkzaamheden die door TWINQELS in het kader van het voorgaande lid worden verricht worden op basis van nacalculatie tegen de alsdan geldende tarieven in rekening gebracht.
30. Wijzigingen en aanvullingen
30.1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen. Een en ander geldt als een bewijsovereenkomst. Indien een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in dit artikellid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de desbetreffende overeenkomst.
30.2. TWINQELS kan deze voorwaarden en/of de tarieven van de Dienst eenzijdig wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomst van toepassing verklaren, waarbij TWINQELS deze minstens één kalendermaand voordat deze van kracht worden zal bekendmaken. In geval van wijziging van deze voorwaarden en/of tarieven dan wel een wijziging in de functionaliteit van de App plaatsvindt, is de Licentienemer / Gebruiker gerechtigd de overeenkomst, binnen 3 maanden na verzending van de (elektronische) mededeling van de wijziging te beëindigen indien de nieuwe voorwaarden en/of tarieven wezenlijk ten nadele strekt van de Licentienemer / Gebruiker dan wel leidt tot een dienstverlening die wezenlijk afwijkt van de dienstverlening zoals die vóór de wijziging gold.

Reeds vooruitbetaalde jaarlijkse vergoeding worden naar rato terugbetaald. De Licentienemer / Gebruiker is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de wijziging noodzakelijk was om te voldoen aan bij of krachtens de wet gesteld regels.
31. Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter
31.1. Op deze voorwaarden en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
31.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden zullen worden beslecht
door de bevoegde rechter te Groningen, met dien verstande dat TWINQELS het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig tegen Licentienemer / Gebruiker aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen bij afwezigheid van deze bepaling.
31.3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen. Indien enkele van de voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
31.4. Behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de gehele overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van partijen als maatstaf gelden bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere uitlegbronnen dan de redelijke commerciële bedoelingen van partijen, is niet toegestaan. Het in dit artikellid bepaalde geldt als een bewijsovereenkomst.
32. Datum gelding voorwaarden
32.1. Deze voorwaarden gelden vanaf 19 februari 2019.